Ogólne Warunki Umowy TOM-CAR - wypożyczalnia samochodów
706
page-template-default,page,page-id-706,bridge-core-2.1.1,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-19.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Ogólne Warunki Umowy TOM-CAR

Ogólne Warunki Umowy Najmu Pojazdu TOM-CAR tom-car.eu

§ 1. WSTĘP
1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdów samochodowych.
2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów wynajmu pojazdów zawieranych przez TOM-CAR chyba, że umowa stanowi inaczej.
3. Strony oświadczają, że pojazd jest sprawny technicznie i wolny od jakichkolwiek wad technicznych, oraz nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń, za wyjątkiem tych, które opisano w umowie. Najemca potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu, nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że nadaje się on do umówionego użytku.
4. Najemca oświadcza, że posiada ważne uprawnienia do kierowania pojazdem wynajmowanym zgodnie z podpisaną umową.

§ 2. SŁOWNICZEK
1. Użyte w Warunkach określenia oznaczają:
a) Wynajmujący – Oddział TOM-CAR, oferujący najem samochodów osobowych.
b) Najemca – osoba fizyczna, przedsiębiorca lub osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej na podstawie dokumentu wykazującego swoje umocowanie, która składa podpis pod umową najmu samochodu.
c) Umowa najmu – zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą umowa, której przedmiotem jest samochód osobowy wybrany przez Najemcę spośród oferty Wynajmującego zamieszczonej na stronie internetowej
d) Samochód – samochód osobowy znajdujący się w aktualnej ofercie Wynajmującego zamieszczonej na stronie internetowej będący przedmiotem umowy najmu.
e) Doba najmu – okres 24 godzin liczony od godziny przekazania Najemcy samochodu.
f) Kierowca – inna osoba wskazana przez Najemcę jako uprawniona do korzystania z najętego samochodu, posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem osobowym.
2. Informacje zawarte na stronie internetowej dotyczące marki oraz sposobu wynajmu samochodu stanowią integralną część ogólnych warunków umowy.

§ 3. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Najemca lub Kierowca powinni mieć ukończone 21 lat z wyjątkiem samochodów premium, sportowych i segmentu D lub D+ dla których kierowca musi mieć ukończone 24 lata.
2. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy najmu:
a) prawo jazdy
b) dowód osobisty lub paszport,
3. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ponadto:
a) aktualny wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
b) osobą podpisująca umowę najmu powinien być właściciel osobiście lub jego pracownik wykazujący dokument upoważnienia albo osoba reprezentująca osobę prawną na podstawie dokumentu wykazującego jej upoważnienie.
4. Jeżeli najętym samochodem ma kierować inna osoba, aniżeli podpisująca się pod dokumentem umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do podania tej informacji Wynajmującemu przed podpisaniem umowy najmu. Najemca ponosi wówczas odpowiedzialność za działania lub zaniechania takiej osoby jak za swoje własne. W przypadku jeżeli Najemca ma zamiar przekroczyć najetym samochodem granicę Rzeczypospolitej Polskiej, okoliczność ta zostaje ujęta w umowie.
5. Uprawnionym do używania Samochodów prócz Najemcy może być inna osoba fizyczna, wskazana przez Najemcę. W takim wypadku Najemca przed podpisaniem umowy najmu zobowiązany jest do podania danych osobowych Kierowcy – imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. Kierowca zobowiązany jest również do okazania dowodu osobistego lub paszportu oraz prawa jazdy oraz stosownego upoważnienia wydanego przez Najemcę.

§ 4. OBOWIĄZKI NAJEMCY I WYNAJMUJĄCEGO
Najemca jest obowiązany do korzystania z pojazdu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami eksploatacji, z należytą troską o stan techniczny oraz oddania go w takim samym stanie.
1. W czasie użytkowania pojazdu osoba kierująca zobowiązana jest do:
a) Korzystania z samochodu zgodnie z przeznaczeniem i w sposób określony w umowie
b) Posiadania przy sobie ważnych dokumentów: dowód rejestracyjny i polisa OC (w przypadku wyjazdu za granicę) oraz umowy wynajęcia prowadzonego samochodu i posiadania zaświadczenia lekarskiego, jeśli jest takie wymagane oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego
c) Zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (zamykania oraz włączenia wszystkich urządzeń zabezpieczających), nie pozostawiania w samochodzie dokumentów pojazdu oraz niepozostawienia kluczyków bez opieki.
d) Stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym lub w umowie(ON, Etylina lub Gaz)
e) Wykonywania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi samochodu, a w tym sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego silnik, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania i uzupełniania ciśnienia w ogumieniu. Płyny eksploatacyjne stosowane do uzupełnienia winne odpowiadać wymogom dla danego pojazdu.
f) Sprawdzania stanu ogumienia oraz działanie wszystkich świateł sygnalizacyjnych, utrzymania samochodu w należytej czystości
g) Przestrzegania zasad dotyczących przewozu osób (np. dzieci) ilości pasażerów oraz obciążenia pojazdu – zgodnie z prawem o ruchu drogowym przy uwzględnieniu marki i typu pojazdu oraz.
h) Zgłoszenie niezwłocznie Wynajmującego spraw dotyczących pojazdu w szczególności kradzieży, uszkodzeń, wypadków, awarii itp.
2. Zabrania się:
a) holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem
b) brania udziału we wszelkich rajdach i wyścigach samochodowych
c) przewożenia bez zezwolenia TOM-CAR wszelkich zwierząt
d) przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu
e) dokonywania w wynajętym samochodzie jakichkolwiek przeróbek bez zgody TOM-CAR
f) palenia wyrobów tytoniowych
g) spożywania posiłków i napojów wewnątrz pojazdu
h) kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających
i) używania pojazdu do odpłatnego przewozu osób lub rzeczy
j) podnajmu lub udostępniania osobom trzecim
3. Najemca udostępni Wynajmującemu pojazd w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego.
4. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania osób, w tym kierowcy, którym zezwolił na kierowanie pojazdem wynajętym, jak za działania własne.
5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za otrzymane mandaty karne (Policja, Straż Miejska itp.) oraz inne opłaty nie uiszczone, a otrzymane po dacie zwrotu pojazdu do TOM-CAR, dotyczące okresu wynajmu pojazdu przez Najemcę w związku z użytkowaniem samochodu.
6. Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, jeżeli Samochód zostanie unieruchomiony z powodu okoliczności, za którą Najemca nie ponosi odpowiedzialności oraz jeżeli Najemca niezwłocznie poinformuje Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia samochodu, kradzieży, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, jeżeli nie są one wynikiem okoliczności za które Najemca ponosi odpowiedzialność oraz jeżeli Najemca poinformuje o zaistniałym zdarzeniu.
7. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Czynsz z tytułu używania samochodu zastępczego ustala się wg stawki określonej dla danej marki i typu pojazdu.
8. Najemcy nie przysługuje samochód zastępczy w następujący przypadkach:
a) utraty dowodu rejestracyjnego,
b) utraty dokumentu ubezpieczenia,
c) utraty kluczyków do samochodu,
d) uszkodzenie samochodu z winy Najemcy lub Kierowcy.

§ 5 OPŁATY
1. Czynsz za najem pojazdu naliczany jest za dobę tj. 24h (liczone od godziny wynajęcia do tej samej godziny w dniu oddania samochodu) i potwierdzony jest paragonem lub fakturą.
2. Do cen wynajmu należy doliczyć aktualną stawkę podatku VAT.
3. Samochody osobowe TOM-CAR mają limit kilometrów, określony w umowie jako limit dobowy i stawka za jego przekroczenie zależna jest od klasy samochodu.
4. Najemca ponosi wszelkie koszty bieżącej eksploatacji pojazdu
5. Kaucja zwrotna oraz czynsz za wynajem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu podpisania umowy. W przypadku umów długoterminowych powyżej 1 miesiąca czynsz może być płatny w okresach miesięcznych.
6. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu za minimum jeden dzień wynajmu samochodu Wynajmujący może bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz nałożyć karę wg cennika za bezumowne użytkowanie samochodu oraz odebrać samochód w miejscu jego przebywania poprzedzając unieruchomieniem silnika za pośrednictwem tzw. blokady zapłonu.
7. Wysokość czynszu najmu samochodu, kaucja oraz inne dodatkowe opłaty są uwzględnione w umowie najmu samochodu. Wysokość pozostałych opłat podana jest w cenniku stanowiącym załączniki do niniejszego regulaminu i umowy najmu.
8. Za szkody spowodowane przez osoby, którym Najemca udostępnił pojazd, odpowiada Najemca
9. Za każdy otrzymany mandat naliczamy opłatę za udzielenie informacji do organu ścigania o korzystającym z pojazdu w wysokości 123,00 zł brutto lub 150,00 brutto za mandaty zagraniczne.
10. Zniesienie udziału własnego obejmuje szkody blacharsko-lakiernicze, a nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub innych powstałych z winy wynajmującego.
11. Przy wynajmie długoterminowym zniesienie udziału własnego nie obowiązuje a jego wysokość jest określona w umowie.
12. Opłaty i wszystkie inne koszty Najemca może regulować w drodze przelewu na wskazane konto bądź bezpośrednio w kasie Wynajmującego.

§ 6. PRZEKAZANIE I ZWROT SAMOCHODU
1. Najemca dokonując rezerwacji (bez względu na formę – internet, telefonicznie, osobiście) określa rodzaj i markę pojazdu dostępnego w ofercie Wynajmującego, stanowiącego przedmiot umowy oraz czas trwania umowy. Szczegółowo rodzaj, marka, oznaczenie pojazdu oraz czas trwania zostaną określone w umowie najmu.
2. Najemcy zostanie przekazany samochód czysty, z pełnym bakiem, sprawny, w stanie nadającym się do użytku określonego w umowie najmu.
3. Najemca oraz Wynajmujący dokonują spisu licznika przebiegu kilometrów oraz spisu stanu paliwa w zbiorniku. Po podpisaniu umowy najmu oraz dokonaniu sprawdzenia stanu paliwa w zbiorniku oraz spisania liczników następuje przekazanie samochodu Najemcy. Przekazanie Samochodu następuje poprzez wręczenie Najemcy kluczy oraz *ewentualnej dokumentacji: dowodu rejestracyjnego oraz obowiązkowej polisy OC (dotyczy wyłącznie wyjazdów zagranicznych).

Zwrot lub wymiana pojazdu
1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu Umowy najmu zwrócić pojazd do miejsca ustalonego w Umowie w określonej dacie i godzinie powiadamiając telefonicznie TOM-CAR najpóźniej na jedną godzinę przed planowanym zwrotem pojazdu.
2. Wola przedłużenia umowy najmu pojazdu musi być zgłoszona minimum 24 godzin przed zdeklarowaną wcześniejszą godziną odstawienia samochodu. Przedłużenie najmu pojazdu wymaga uzgodnienia drogą mailową lub w siedzibie TOM-CAR i nie jest udzielane automatycznie.
3. Wydanie zgody na przedłużenie najmu, jest uzależnione od tego czy została już potwierdzona rezerwacja na ten pojazd przez inną osobę (czyli następnego klienta).
4. W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu wraz z wszystkimi dokumentami, kluczykami i wynajętym sprzętem wpisanym w umowie najmu, oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu. Brak terminowego zwrotu bez uprzedzenia Wynajmującego może być uznane za zabór pojazdu.
5. Samochody wypożyczane są z pełnym zbiornikiem paliwa i z takim samym stanem paliwa powinny być zwracane. W przypadku zwrotu pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa Wynajmujący zostanie obciąży Najemcę za każdy litr paliwa wg cen (uśrednionych) obowiązujących w dniu zdania.
6. W razie ujawnienia jakiegokolwiek uszkodzenia samochodu już po jego odebraniu przez pracownika TOM-CAR Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zwrócenia się w ciągu 24 godzin do Najemcy o uznanie tego uszkodzenia.
7. W przypadku gdy wynajęty samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Wypożyczającego Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia unieruchomionego pojazdu innym pojazdem (w miarę możliwości o podobnym standardzie). Okres oczekiwania na pojazd zastępczy dla Najemcy nie będzie doliczony do okresu najmu pojazdu podstawowego.
8. Jeżeli po zdaniu przez Najemcę samochodu zostaną znalezione w nim pozostawione: rzeczy osobiste, dokumenty lub inne przedmioty, Wynajmujący przekażą te przedmioty do depozytu w siedzibie firmy. Przedmioty nieodebrane z depozytu w ciągu 7 dni roboczych od daty przekazania ich do depozytu zostaną przekazane do biura rzeczy zaginionych. TOM-CAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w wynajmowanych samochodach i nie będzie dochodził, który z Najemców pozostawił znalezione rzeczy.
9. W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu, niż przewiduje to podpisana umowa najmu, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20% ceny podstawowej za każdy dzień wynajmu. W tym przypadku anulowane są wszystkie udzielone rabaty.

§ 7 BIEŻĄCA I OKRESOWA OBSŁUGA TECHNICZNA ORAZ NAPRAWY SAMOCHODU
Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów ani innych czynności obsługowych i naprawczych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie wypadku, kolizji czy też awarii samochodu wynajmowanego Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. Jeżeli usterka, awaria może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub może doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu zabrania się dalszego kontynuowania jazdy wynajmowanym samochodem. W przypadku otrzymania zgody od TOM-CAR na naprawę samochodu w określonym zakresie, wówczas wynajmujący zobowiązany jest do przedłożenia faktur za wykonaną usługę i zwrotu wymienionych części pojazdu oraz dokonania pisemnego oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii. Faktury i rachunki powinny być wypisane z danymi teleadresowymi firmy TOM-CAR.
1. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane fakturami lub rachunkami.
2. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępniania Wynajmującemu samochodu w celu wykonania okresowych przeglądów technicznych, wymiany ogumienia oraz przeglądów okresowych przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z książką gwarancyjną pojazdu.W razie nieudostępnienia pojazdu przy wyższych wskazaniach licznika Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz zobowiązany będzie do wyrównania Wynajmującemu wszystkich strat, jakie ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód). Najemca wówczas zostanie ukarany kwotą ujętą w cenniku opłat.

§ 8 AWARIE USZKODZENIA, KRADZIEŻ POJAZDU, WYPADKI, KOLIZJE ORAZ UTRATA KLUCZY, DOKUMENTÓW LUB ZABORU PRZEZ OSOBY TRZECIE
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w tytule niniejszego rozdziału Najemca powinien niezwłocznie powiadomić centralę TOM-CAR dzwoniąc na nr tel 575-903-117, w celu otrzymania dalszych instrukcji postępowania. W przypadku kradzieży, dewastacji, celowego uszkodzenia, włamania lub innego czynu zabronionego oraz w razie utraty kluczyków, dokumentów samochodu wynajmowanego Najemca winien niezwłocznie powiadomić Policję.
1. W razie zaniechania działań opisanych w ust.1 Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami wynikłymi ze zdarzeń wskazanych w ust.1.
2. Ustala się odpowiedzialność Najemcy, tzw. Udział własny w szkodzie na kwotę 10000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla samochodów premium i sportowych, 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) dla busów oraz od segmentu D a dla pozostałych 3000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100), który częściowo może być pobrany z kaucji samochodu, a który staje się wymagalny niezwłocznie po zaistnieniu szkody.
3. W przypadku uszkodzenia pojazdu z przyczyn leżących po stronie Najemcy, jeżeli wartość szkody będzie mniejsza niż 3000,00 zł, 5000,00 zł bądź 10000,00 zł, najemca zobowiązany jest do samodzielnego pokrycia szkody według wyceny TOM-CAR nie później niż w dniu zdania samochodu, co nie ogranicza TOM-CAR w możliwości żądania odszkodowania przewyższającego powyższą kwotę obejmującą również koszty postoju (nie zarabiania) samochodu w okresie jego naprawiania.
4. W przypadku zaistnienia szkody w pojeździe spowodowanej przez Najemcę, bądź wskutek działania lub zaniechania osób trzecich, które to szkody nie kwalifikują się do likwidacji w drodze odpowiedzialności ubezpieczyciela Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem pojazdu do stanu sprzed wynajęcia go udokumentowanym kosztorysem przyszłej naprawy pojazdu.
5. W sytuacji zaistnienia szkody całkowitej pojazdu tzn. gdy naprawa pojazdu będzie nieopłacalna o czym zdecyduje Wynajmujący lub przedmiotowy pojazd zostanie skradziony, a ubezpieczyciel odmówi wypłaty pełnej kwoty odszkodowania, zapłata pełnego odszkodowania obciążać będzie Najemcę.
6. W przypadku kradzieży pojazdu, jego wyposażenia bądź aktów wandalizmu Najemca jest zobowiązany dostarczyć Wynajmującemu pisemny opis zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki do pojazdu, dowód rejestracyjny oraz polisę OC.
7. W przypadku, gdy szkoda nastąpiła z winy innego uczestnika ruchu Najemca, jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Wynajmującemu pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia wraz z przyznaniem się do winy, danymi jego ubezpieczyciela OC pojazdu opisując dokładnie miejsce zdarzenia, datę oraz godzinę zajścia.
8. Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w razie zaistnienia jakichkolwiek sytuacji objętych zakresem powyższego rozdziału. W razie zaniechania natychmiastowego powiadomienia Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 3000,00 zł.
9. Najemca oświadcza, że gdyby pojazd w czasie trwania umowy wynajmu został przywłaszczony / niezwrócony, zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności wartość pojazdu oraz wszelkie inne koszty dodatkowe nie później niż w ciągu 14 dni od daty ustalonego zakończenia najmu.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje również Najemców współpracujących z Wypożyczającym zwanych Partnerami i jest poszerzony o punkty zawarte w Regulaminie dla Partnerów wypożyczalni samochodów TOM-CAR, który jest odrębnym dokumentem stanowiącym integralną część Regulaminu wypożyczalni samochodów TOM-CAR.

§ 9 UBEZPIECZENIE POJAZDÓW
1. Wynajmowane pojazdy objęte są ubezpieczeniem w pełnym zakresie OC i AC
2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody osobowe i w imieniu w zakresie nieobjętym ochroną ubezpieczyciela bądź odmowy ubezpieczyciela likwidacji szkody.
3. Najemca odpowiada za działania bądź zaniechania własne jak i osób trzecich, którym powierzył pojazd bez zgody Wynajmującego.
4. Najemca odpowiada w szczególności za:
a) stan techniczny pojazdu
b) wyposażenie
c) zamontowane urządzenia
d) kluczyki i dokumenty pojazdu
e) zaniechanie właściwej ochrony przed kradzieżą czy włamaniem oraz za szkody spowodowane niewłaściwą eksploatacją pojazdu w pełnej wysokości
f) naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie określonym w § 9 Wynajmujący może nałożyć na Najemcę kary umowne określone w stosownych zapisach Regulaminu

§ 10 SYSTEM REZERWACJI
1. Istnieje możliwość rezerwacji samochodu wcześniej na konkretny termin. W tym celu należy skontaktować się z TOM-CAR za pośrednictwem:
a) telefonicznie, pod nr telefonu 575 903 117
b) poczty elektronicznej, pod adresem tom.car.wynajem@gmail.com
c) osobiście w siedzibie firmy TOM-CAR podając termin najmu, przewidywany czas trwania najmu oraz wybierając odpowiedni a wolny w tym czasie samochód, oraz dodatkowy potrzebny osprzęt typu: fotelik, nawigacja GPS itp.
1. Po przeprowadzeniu weryfikacji możliwości najmu samochodu Wynajmujący potwierdzi słownie Najemcy o możliwości rezerwacji samochodu. Rezerwację uważa się za ważną po wpłaceniu minimum 200 zł zaliczki, za którą zostanie wystawiony odpowiedni dokument. Płatności zaliczki lub całości wynajmu oraz pobraną kaucje zwrotna można zapłacić w siedzibie firmy TOM-CAR gotówką, kartą kredytową (w formie preautoryzacji) lub przelewem na wskazany w potwierdzeniu rezerwacji rachunek bankowy w terminie do 3 dni od chwili otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Kwota zaliczki podlega zaliczeniu na poczet kaucji zwrotnej lub czynszu najmu.
2. Jeżeli o możliwość rezerwacji tego samego samochodu stara się jednocześnie paru Najemców to uznaje się, że rezerwacja jest ważna dla tego najemcy, który dokonał wpłaty jako pierwszy. Pozostałe zostaną zwrócone wpłacającym wraz z telefoniczną informacją o niezawarciu rezerwacji.
3. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji na 48 h, lub mniej przed planowanym odbiorem samochodu kwota rezerwacji nie podlega zwrotowi za wyjątkiem udokumentowanych wypadków osobistych.

§ 11. KARY UMOWNE
1. Najemca zostanie obciążony karą umowną w następujących przypadkach:
a) udostępnienia samochodu osobie nieuprawnionej 1000 zł,
b) zagubienie kluczy pojazdu lub jego uszkodzenie – 1000 – 2000 zł
c) brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 350 zł
d) każdy dzień postoju celem uzupełnienia braków o których mowa w punkcie c) – 50 zł
e) palenie tytoniu w samochodzie 500 zł,
f) demontaż, podmiana, kradzież części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego – 2000 zł
g) Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + 20 % marży
h) Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 300 zł,
i) wyjazd samochodem za granicę bez zgody Wynajmującego – 500 zł
j) Opłata administracyjna za każdą szkodę powstałą w trakcie najmu i nie rozliczaną w ciężar polisy OC sprawcy 1000 zł
2. Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność jeżeli spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych Warunkach.
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w samochodzie, odbiegające od standardowej eksploatacji, jeżeli przewozi zwierzęta w samochodzie, pomimo zakazu.
4. Jeżeli Najemca zatankuje do samochodu niewłaściwe paliwo, zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd szkody w całości.

§ 12 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące umowy Najemca zgłasza niezwłocznie po stwierdzeniu wady przedmiotu umowy nie później niż do 3 godzin drogą elektroniczną, telefoniczną bądź osobiście.
2. Wynajmujący w ciągu 3 godzin od zgłoszenia w ramach województwa siedziby dokonuje oceny zgłoszenia oraz podejmuje niezbędne działania w celu usunięcia usterki bądź dostarcza samochód zastępczy.
3. Reklamacja w trybie określonym w pkt 2 będzie realizowana w przypadku awarii z przyczyn tkwiących w pojeździe i nie spowodowanych przez Najemcę (kierowcę) wskutek nieprawidłowej eksploatacji. W takim przypadku, kosztami nieuzasadnionej interwencji zostanie obciążony Najemca.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Najemca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego a związanych z realizacją umowy oraz likwidacją szkód komunikacyjnych zgodnie i na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
2. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na kontrolę pojazdu i jego przebiegu w drodze elektronicznej w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Najemca przyjmuje do wiadomości że w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy i Regulaminu ma prawo do zablokowania na odległość samochodu powodując jego unieruchomienie (blokada zapłonu).
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ochronie danych osobowych, prawa o ruchu drogowym, ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz o ochronie konsumentów i zawierania umów w drodze elektronicznej.
5. Do rozpatrywania sporów właściwy jest Sąd Rejonowy w Cieszynie.
6. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.
8. W stosunku do umów najmu zawartych przed 1.01.2018 stosuje się postanowienia dotychczasowego Regulaminu chyba, że strony tych umów nie postanowią inaczej.

Opłaty w związku ze zdarzeniem, kary umowne:
1.Zużycie opon tzw “palenie gumy” [mm] – 100 zł
2.Brak 1 szt. kołpaka oryginalnego – 120 zł
3.Brak 1 szt. kołpaka nieoryginalnego – 60 zł
4.Brak części wyposażenia samochodu, nie wymienionych w cenniku – opłata wg cennika ASO – 20%
5.Uzupełnienie brakującego paliwa – koszt paliwa – 20%
6.Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem – 2500 zł
7.Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu – 250 zł
8.Uczestniczenie w wyścigach i rajdach samochodowych bez zgody Wynajmującego – 500 zł
9.Zwrot samochodu ze zmienionym kołem zapasowym “Kapeć” na drodze – 70 zł
10.Jeżeli w trakcie naprawy ogumienia okaże się, że opona nadaje się do wymiany (wymienia
się 2 opony na jedną oś), koszt nowych opon – 20%
11.Delikatne uszkodzenie felgi aluminiowej (nadającej się do naprawy) – 250 zł
12.Delikatne uszkodzenie felgi stalowej (nadającej się do naprawy) – 100 zł
13.Niedozwolone przemieszczanie samochodu poza granice RP – za każdą dobę samochodu za granicą – 500 zł
14.Zwłoka w zwrocie samochodu – czynsz wynajmu samochodu liczony za każdy dzień zwłoki – x2
15.Koszt wszelkich napraw oraz części zamiennych i wyposażenia w tym, koszt prania
tapicerki – koszt usługi lub części – 20%

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi Ogólnymi Warunkami Umowy oraz, że są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuje.